فراخوان همکاری نشست مهدویت

هیأت دانشجویی خادمان مهدی(عج) جهت همکاری در برگزاری نشست های تخصصی مهدویت ، از تمامی برادرانی که مایل به همکاری در این طرح فرهنگی – مهدوی  میباشند دعوت به همکاری مینماید.
هیأت دانشجویی خادمان مهدی(عج) تا به امروز بیش از ۳۵ نشست تخصصی مهدویت در قزوین برگزار کرده است.

در مرحله اول این فرخوان ، صرفا از آقایان دعوت می شود و مراحل بعدی از کمک بانوان نیز در این طرح مهدوی استفاده خواهد شد.